Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Fanco nv

Identiteit en contactgegevens verwerkings-
verantwoordelijke

Fanco nv

Adres Maatschappelijke zetel:

Mastenlaan 16

2950 Kapellen

Tel: 0485/83.33.37

E-mail: info@fanco.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in die situaties dewelke noodzakelijk zijn om een juridische correct beheer van uw gebouw te kunnen voeren en een goede service te kunnen (blijven) leveren in het kader van haar activiteiten. De persoonsgegevens betreffen de persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten en de financiële identificatiegegevens.

De verwerking van de gegevens zal gebeuren voor: het beheer en het informeren van klanten, leveranciers en alle derden die verbonden zijn aan de vereniging van mede-eigenaars, uitvoering van de boekhouding conform de taken die worden opgelegd door de wet op de mede-eigendom en het registreren van inkomende e-mailadressen en telefoonnummers voor professioneel gebruik.

In geen geval worden er gegevens verwerkt die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Indien u bemerkingen zou hebben betreffende het gebruik van uw persoonsgegevens kan u ons steeds bereiken als volgt: info@fanco.be. U bent te allen tijde in de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Wij zullen, na identificatie van uwentwege, correct handelen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fanco nv.

Disclaimer

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Fanco nv streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich evenwel onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Danco nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Fanco nv zal dergelijke meldingen onverwijld behandelen en streeft ernaar zo spoedig mogelijk de eventueel vereiste aanpassingen door te voeren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fanco nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit (problemen bij) de toegang tot of het gebruik van de website.

Fanco nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Fanco nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Gebruik van cookies

Fanco nv verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers van onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Wij gebruiken de cookies die geleverd worden door Google Analytics om de doeltreffendheid van onze online formulieren te evalueren en de manier waarop bezoekers onze website gebruiken te begrijpen. Deze informatie stelt ons in staat om te weten bij welke stappen de gebruikers problemen hebben. Hoewel Google Analytics de door onze website verschafte informatie registreert, controleren wij het gebruik van de gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Bezwaar

Indien u bezwaar wenst aan te tekenen, vragen wij u om eerst Fanco nv hierover te contacteren om samen tot een oplossing te kunnen komen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ook de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

T +32 (0)2 274 48 78